این قسمت: پاییز


قسمت قبلی تابستون بود: اینجاپ.ن: تخت اومده جلوتر چون بخاری پشتشه، تشک و بالش قبلی منتقل شده‌ن به کاشان، درختمون درختِ خرمالوعه، هیچ ایده‌ای ندارم که دوچرخه هه کجا رفته