شرمنده‌ میشم که منو دنبال می‌کنید هنوز، و من اینجا نوشتنم نمیاد.