هی، بذار یه رازی رو بهت بگم. تنها راه رسیدن به زندگی طولانی، عمیقا خواستنِ مرگه.