اصن میشه باور ‌کرد فیلمی ۱۶ سال پیش، اینقدر خوب، ساخته شده باشه؟