مطلبی در شهریور ۱۳۹۹ ثبت نشده است
اوست نشسته در نظر
من به کجا نظر کنم؟
اوست گرفته شهر دل
من به کجا سفر کنم...