یه روزی پولدار میشم و شونصدتا مجموعه آتش بدون دود میخرم و میبرم بین ملت پخش میکنم