هرجا میرم جامدادی بخرم همه بم میگن مگه بچه ای که جامدادی میخوای یا مگه مدرسه میری :| خب شماها خودکار مداداتونو چیکار میکنید؟ :| میریزید کف کیف؟ :|