من: مامان سارا میگه...

مامانم: سارا کیه؟ جدیدا خودتو به اسم صدا میزنی؟

همه: هاااارهاااارهااااار