یه بار اون جوکه که میگه شیرازیا سفره یه بار مصرفو اختراع کردن اصفهانیا همونم میشورن رو برا مامانم گفتم. از اون موقع هر مهمونی فامیلی ای که میریم اینو تعریف میکنه ملتم راهکار می‌دن مثلا اوندفعه ای مامانجونم میگفت نه ننه اینا رو که نمیشه شست باید دستمال بکشی :|