میدونی، من خیلی از لحظه های زندگیمو فراموش کردم و خیلی از خاطراتی که بقیه میگن رو یادم نمیاد، اما هیچوقت هیچوقت، حتا یه دونه از لحظه هایی که توشون مسخره یا تحقیر شدم از ذهنم پاک نشدن.