دوهفته‌ی سخت و غمگینی در پیشه.

ینی میگم آخه کدوم بیشعوری برنامه‌ی امتحاناتو اینقد فاکین فشرده میریزه؟ خب من الان عین ۱۸واحدو میفتم.