در انیمه مشاهده شد:

مرضیه خیلی کول با این قضیه برخورد کرد و گفت: خب انیماتور حال نداشته :|