با امروز 6 روزه که نرگسو ندیدم و دقیقا 6 روزه که نخندیدم.