در واقع مرده شور ببره اون زندگی ای رو که توش آدم هیچ آهنگی نداشته باشه که نصفه شب به یاد کسی گوشش بده